Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sindzo Abe aradan çykdy

  • 08.07.2022 18:10
  • 24947
Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sindzo Abe aradan çykdy

Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sindzo Abe anna güni janyna kast edilenden soň aradan çykdy. Bu barada Ýaponiýanyň jemgyýetçilik telewideniýesi habar berýär diýip, TASS belleýär.

Ýaponiýanyň dolandyryjy Liberal Demokratik partiýasynyň wekiliniň maglumatlaryna görä, Abe janyna kast edilenden soň ýerleşdirilen Nara prefekturasyndaky hassahanada aradan çykdy. 
Belläp geçsek, Abeniň janyna kast etme 8-nji iýulda günortana golaý 10-njy iýulda geçiriljek parlamentiň ýokarky palatasy üçin saýlawlaryň öňüsyrasynda saýlaw kapmaniýasynyň çäginde Nara şäherinde çykyş eden wagty bolup geçdi. 41 ýaşly ýaponialy Tesuýa Ýamagami ot açýan ýarag bilen ony iki gezek atdy. Abe halas ediş gulluklarynyň dikuçary bilen hassahana äkidildi. Lukmanlar oňa gan goýberip, birnäçe sagatlap onuň janyny halas etmegiň ugrunda göreşdiler.
Kast ediji özüniň hereketini Abeniň syýasatyny we özüni alyp barşyny halamandygy bilen düşündirdi, ýöne öňki premýer-ministriň göni syýasy garaýyşlaryna hiç hili garşylygynyň bolmandygyny belledi.


27.09.2022 14:03
18584

Tokioda Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sindzo Abeni jaýlamak çäresi geçirildi

Tokioda Nippon Budokan söweş sungaty zalynda Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sindzo Abeni jaýlamak boýunça döwlet derejesinde çäre geçirildi. Merhumy hatyralamak çäresine 4,5 müňe golaý adam, şol sanda 34 sany...

21.09.2021 08:41
6712

Ýaponiýanyň günorta-günbatarynda wulkan atyldy

Ýaponiýanyň Suwanose günorta-günbatar adasynda wulkan atylmasy bolup geçdi. Bu barada Ýaponiýanyň milli meteorologiýa gullugyna salgylanyp, TASS habar berdi. Kraterden 1 kilometr radiusda bolup geçen hadysanyň...

11.07.2021 07:38
13115

Fukusimada haýwanlaryň täze görnüşi ýüze çykaryldy

2011-nji ýylda Ýaponiýanyň «Fukusima» atom elektrik stansiýasynda bolup geçen heläkçilik haýwanlaryň täze görnüşleriniň ýüze çykmagyna getirdi. Olar ýabany ýekegapanlaryň we öý doňuzlarynyň birleşmesi diýip, «Proceedings...

08.06.2021 21:41
7924

Ýaponiýada çaga dogluşynyň iň pes derejesi hasaba alyndy

Geçen ýyl Ýaponiýada soňky ýüzýyllygyň içinde çaga dogluşynyň iň pes derejesi hasaba alyndy diýip, Ýaponiýanyň hökümet maglumatlaryna salgylanyp, Sinhua ýazýar. Bu barada nikvesti.com habar berýär. Geçen ýyl Ýaponiýada...