«Altyn asyr» Türkmen kölüniň töwereginde dörediljek ilatly ýerlerde Gün we ýel elektrik beketleri gurlar

  • 25.06.2022 12:36
  • 10883
«Altyn asyr» Türkmen kölüniň töwereginde dörediljek ilatly ýerlerde Gün we ýel elektrik beketleri gurlar

Häzirki wagtda “Altyn asyr” Türkmen kölüniň töwereginde dörediljek ilatly ýerleriň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen üpjün etmek üçin kuwwatlylygy 10 megawat bolan köpugurly Gün we ýel elektrik beketlerini gurmak boýunça guramaçylyk işleri dowam etdirilýär. Şeýle hem gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini ýurdumyzyň çet gyralarynda we barmasy kyn ýerlerde ýerleşýän ilatly nokatlaryň elektrik üpjünçiligi üçin ulanmak maksadalaýyk hasaplanylýar.

“Bu çäreler Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek hem-de “ýaşyl” energetikany döretmek boýunça alnyp barylýan işleriň çäklerinde dowam etdirilýär” diýlip, Hökümetiň 24-nji iýunda geçirilen mejlisinde wise-premýer Ç.Purçekow hasabat berdi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, hödürlenen teklibi makullady hem-de ýurdumyzyň elektroenergetika ulgamyny döwrebaplaşdyrmakda we onuň kuwwatyny artdyrmakda uly ähmiýete eýedigini nazara almak bilen, bu ugurda alnyp barylýan işleriň möhümdigini belledi. Döwlet Baştutany “ýaşyl” energetikanyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak boýunça täze taslamalaryň aýratyn zerurdygy barada aýdyp, daşky gurşawa zyýan ýetirmeýän energetikanyň ykdysady taýdan bähbitli desgalarynyň gurulmagy babatda bellenen meýilnamalaryň, şol sanda ekologik abadançylygy we ýurdumyzyň sebitleriniň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösüşini üpjün etmek boýunça meýilnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegine gönüden-göni ýardam etjekdigini nygtady hem-de degişli tabşyryklary berdi.


01.12.2022 08:55
5929

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň energetika ministrini kabul etdi

30-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary ara...

09.11.2022 18:26
5894

Müsürde dünýäniň iň iri ýel elektrik stansiýalarynyň biri gurlar

Birleşen Arap Emirlikleri we Müsür dünýäde iri ýel elektrik stansiýalarynyň birini gurmak hakynda ylalaşdylar. Bu barada “WAM” agentligine salgylanyp, tengrinews.kz habar berýär. Nygtalyşy ýaly, Birleşen Arap Emirlikleriniň...

29.10.2022 11:50
7012

“Türkmenenergo” “Özbegistanyň milli elektrik ulgamlary” kompaniýasy bilen goşmaça Ylalaşyk baglaşar

Energetika ministrliginiň “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasy Özbegistan Respublikasynyň “Özbegistanyň milli elektrik ulgamlary” paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşylan şertnama goşmaça Ylalaşygy...

26.10.2022 09:34
8907

Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny satyn alar

Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny satyn alar. Bu barada Özbegistanyň prezidentiniň metbugat sekretary Şerzod Asadowa salgylanyp, UzDaily habar berýär. Muny centralasia.media ýetirýär. Asadow ýakynda...