Serdar Berdimuhamedow Ysraýyl Döwletiniň Garaşsyzlyk gününi gutlady

  • 05.05.2022 08:44
  • 4793
Serdar Berdimuhamedow Ysraýyl Döwletiniň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti Ishak Gersoga Ysraýyl Döwletiniň milli baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutany Prezident Ishak Gersoga berk jan saglyk, bagtyýarlyk, rowaçlyk, ysraýyl halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş we abadançylyk arzuw etdi.


şu gün 15:32
1111

Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow azerbaýjanly kärdeşi Ilham Aliýewe Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. "Sizi hem-de Azerbaýjanyň doganlyk halkyny Siziň ýurduňyzyň Garaşsyzlyk...

düýn 11:17
3308

Iýun aýynda türkmen wekiliýeti Tbiliside iş saparynda bolar

5-6-njy iýunda Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Häzirki wagtda türkmen wekiliýetiniň bu mejlise gatnaşmagy üçin...

düýn 11:12
8637

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işini kämilleşdirmek boýunça çäreler görülýär

Milli ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işini kämilleşdirmek boýunça çäreler görülýär. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde...

düýn 11:06
16022

Serdar Berdimuhamedow galla oragyna başlamagyň senesini belläp berdi

Serdar Berdimuhamedow şu ýylda Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda 2-nji iýunda, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa 9-njy iýunda galla oragyna başlamaga ak pata berdi. Bu barada anna güni Hökümet mejlisinde...