Türkmenistan welosipediň ähmiýetine bagyşlanan halkara maslahaty geçirmegi meýilleşdirýär

  • 29.03.2022 08:31
  • 10728
Türkmenistan welosipediň ähmiýetine bagyşlanan halkara maslahaty geçirmegi meýilleşdirýär

28-nji martda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnamasynyň kabul edilmegine hem-de Türkmenistanyň 2022-2028-nji ýyllar döwri üçin BMG-niň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň (UNCITRAL) agzalygyna saýlanylmagyna bagyşlanan brifing geçirildi.

Brifinge Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary hem-de işgärleri, Türkmenistanda işleýän diplomatik edaralaryň we halkara guramalaryň ýolbaşçylary, ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň Ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa Germanyň, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenkonyň, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň ýurt boýunça edarasynyň ýolbaşçysy Ýegor Zaýsewiň we beýlekileriň çykyşlary diňlenildi.

Öz çykyşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow golaýda ýurdumyzda geçirilen derwaýys syýasy wakalaryň döwletiň hem-de jemgyýetiň içerki ösüşi nukdaýnazaryndan, edil şonuň ýaly-da, Türkmenistanyň halkara işleriniň ilerledilmeginde-de aýratyn ähmiýete eýedigini nygtap, Türkmenistanyň 2022-nji ýylda şäher ulag ulgamynyň durnuklylygynyň we ekologik aýratynlyklarynyň üpjün edilmeginde welosipediň ähmiýetine bagyşlanan halkara maslahaty geçirmäge taýýarlygyny beýan etdi. 

Brifinge gatnaşyjylara Türkmenistanyň daşary syýasy başlangyçlaryndan söz açýan wideorolik hem görkezildi.


şu gün 12:48
32

Polina Gurýewa we beýleki agyr atletikaçylar Olimpiada-2024-iň saýlama tapgyryna gatnaşar

Türkmen türgenleri Gawanada (Kubada) başlanjak Agyr atletikanyň halkara federasiýasynyň (IWF) Gran-pri bäsleşigine gatnaşarlar. ORIENT agentliginiň ýurdumyzyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetine salgylanyp...

02.06.2023 15:29
15128

CAFA-2023 ýaryşy üçin Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň gutarnykly düzümi belli boldy

Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysynyň Mergen Orazowyň baştutanlygyndaky tälimçiler ştaby toparyň Merkezi Aziýanyň futbol birleşmesiniň birinji çempionatyna gatnaşjak gutarnykly düzümini atlandyrdy. 25 oýunçydan...

01.06.2023 19:57
11936

Aşgabatdaky kikboks zaly gyzyklanma bildirýän ýaşlary ýygnanyşyga çagyrýar

Aşgabatdaky Kikboks zaly sportuň bu görnüşi bilen gyzyklanýan ýaşlary ýygnanyşyga ýazylmaga çagyrýar. Kikboks boýunça Aziýanyň çempiony, Türkmenistanyň çempiony, tälimçi Nurmuhammet Atabaýew kikboks sporty bilen...

27.05.2023 11:48
14162

3-nji iýunda Türkmenistanda köpçülikleýin welosipedli ýörişleri geçirmäge taýýarlyk görülýär

3-nji iýunda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistan boýunça köpçülikleýin welosipedli ýörişleri hem-de bedenterbiýe-sport çärelerini geçirmek boýunça taýýarlyk işleri görülýär. Bu barada wise-premýer...