Berdimuhamedow Wengriýanyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

  • 12.03.2022 10:42
  • 5627
Berdimuhamedow Wengriýanyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hanym Katalin Nowaga Wengriýanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Türkmen Lideri şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, hanym Katalin Nowaga tüýs ýürekden berk jan saglyk, gujur-gaýrat, şeýle hem Wengriýanyň halkynyň öňe gitmegine we rowaçlygyna gönükdirilen ähli başlangyçlarynda we işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ýeri gelende bellesek, Katalin Nowagyň dalaşgärligine ýurduň Döwlet mejlisiniň deputatlarynyň üçden iki bölegi ses berdi we ol Wengriýanyň taryhynda prezident wezipesini eýeleýän ilkinji aýal boldy.


25.11.2022 17:33
17707

Gurbanguly Berdimuhamedow noýabrda Koreýa Respublikasyna resmi sapar bilen barar

Şu ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna boljak birinji resmi sapary parlament ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda...

25.11.2022 09:23
16004

Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

24-nji noýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Balkan welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Milli Geňeşiň, Ministrler...

24.11.2022 14:58
46862

Türkmenistanda zähmet haklaryny 10% ýokarlandyrmak meselesine gaýtadan serediler

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetinde zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talyp we diňleýji haklaryny 10 göterim ýokarlandyrmak...

24.11.2022 01:33
18535

Halk Maslahaty 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny gaýtadan seretmek üçin Mejlise gaýtardy

Milli  Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakyndaky Kanunyň taslamasyny üstünde işlemek  üçin Milli Geňeşiň Mejlisine gaýtarmagy teklip etdi. Şondan soňra ony Halk Maslahatyna gaýtadan...