Türkmenistanda käbir döwlet elektrik stansiýalary utgaşykly dolanyşyga geçiriler

  • 26.02.2022 17:48
  • 4277
Türkmenistanda käbir döwlet elektrik stansiýalary utgaşykly dolanyşyga geçiriler

Häzirki wagtda ýönekeý dolanyşykda işleýän Ahal we Daşoguz döwlet elektrik stansiýalaryny utgaşykly dolanyşyga geçirmek maksady bilen, Energetika ministrligi bilen Aziýanyň ösüş bankynyň arasynda Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi. Şeýle hem Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda “Sumitomo Corporation” ýapon kompaniýasy tarapyndan gurlup ulanmaga berlen, kuwwaty 432 megawat bolan Lebap döwlet elektrik stansiýasyny utgaşykly dolanyşyga geçirmegiň mümkinçilikleri hem öwrenilýär.

Şular barada aýdyp, 25-nji fewralda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow seljerme işlerini geçirmegiň netijesinde taýýarlanylan teklipleri döwlet Baştutanynyň garamagyna hödürledi.

Türkmen Lideri bu işde dünýäniň iň gowy tejribesini öwrenmäge we öňdebaryjy tehnologiýalary çekmäge möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, möhüm taslamalary daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmek barada wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.


şu gün 14:03
9068

Aşgabatda 11-nji dekabrynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler

2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler.  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine degişli...

şu gün 13:48
7609

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

şu gün 10:08
20084

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
10668

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...