Hindistanly Harnaz Sandhu «Älem gözeli» adyna eýe boldy

  • 13.12.2021 19:18
  • 32159
Hindistanly Harnaz Sandhu «Älem gözeli» adyna eýe boldy

Hindistanyň wekili Harnaz Sandhu «Älem gözeli» (“Miss Wselennaýa”) gözellik bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. Eýlat şäherinde geçirilen bu çäre bäsleşigiň YouTube sahypasynda ýaýlyma berildi. Bu barada TASS habar berýär.

Dabaranyň final bölegine 10 gatnaşyjy çykdy, soň şolardan diňe bäşisine emin agzalarynyň möhüm mowzuklara bagyşlanan soraglaryna jogap bermek we finala ýakynlaşmak mümkinçiligi berildi. Bu tapgyrdan soň Hindistanyň, Paragwaýyň we GAR-yň wekilleri galdy. Olar belli bir mowzuk boýunça gysgaça çykyş etmeli boldular.
Bäsleşige gatnaşyjylara häzirkizaman dünýäsinde basyş bilen ýüzbe-ýüz bolýan gyzlara maslahat bermek teklip edildi. Ýeňiji ýaşlara özüňe ynanmak, özüňi beýlekiler bilen deňeşdirmezlik hem-de dünýäde bolup geçýän möhüm wakalar barada pikirlenmek çagyryşy bilen ýüzlendi.
70-nji bäsleşige 80 ýurtdan gyzlar gatnaşdy. 


29.11.2022 16:39
10219

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
21132

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...

23.11.2022 12:12
2433

Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

Amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilberg 73-nji Halkara Berlin kinofestiwalynyň abraýly "Altyn aýy" baýragynyň eýesi bolar diýip, guramaçylar habar berdiler.  "73-nji Halkara Berlin kinofestiwaly...

22.10.2022 15:34
8059

Jared Leto gender taýdan bitarap ideg kosmetika brendini işe girizdi

Jared Leto gender taýdan bitarap kosmetika brendi Twentynine Palms-y işe girizdi. Bu barada Vogue žurnalyna salgylanyp, incrussia.ru belleýär. Markanyň ady Kaliforniýanyň günorta-gündogar bölegindäki Joşua-Tri...