Horwatiýa 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýewro dolanyşygyna geçer

  • 13.12.2021 14:22
  • 8169
Horwatiýa 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýewro dolanyşygyna geçer

Horwatiýa 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýurduň esasy pul birligi hökmünde ýewrony ulanmaga geçer. Bu barada ýurduň wise-premýeri, maliýe ministri Zdrawko Mariç Rowin şäherinde geçirilen “Horwatiýa ýewro zolagynyň bir bölegi hökmünde” atly konferensiýada eden çykyşynda aýtdy diýip, TASS habar berýär. 

“Biz 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary gijesi ýewro geçýäris we pul serişdeleriniň iki hili dolanyşygy ýene iki hepde dowam eder, ýagny raýatlar kunada hem töleg edip bilerler, şondan soň diňe ýewroda töleg ediler. Bahalary hem kunada, hem ýewroda görkezmek döwri azyndan bir ýyl dowam eder” – diýip, HRT milli telewideniýesi Mariçiň sözlerini getirýär. 

Maliýe ministriniň aýtmagyna görä, Horwatiýanyň ýewro zolagyna goşulýandygy barada 2022-nji ýylyň ortalarynda resmi taýdan yglan edilmegine garaşylýar. Mariç gysga wagtyň içinde dolanyşykdan tas 1,1 mlrd teňňäni (kuna we lipa), şeýle-de 500 mln banknoty (kuna) çykarmagyň zerurlygyna ünsi çekdi.

Şunuň bilen birlikde, ýurduň ýewronyň ulanylyşyna geçmegini üpjün etmek maksady bilen hökümet, ministrlikler we beýleki degişli edaralar 40 töweregi kanuny we 70 sany dürli degişli aktlary adaptirlemeli bolýarlar. 


02.01.2023 13:32
2944

Şwesiýa Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşinde 6 aýlyk başlyklygy kabul etdi

1-nji ýanwardan Şwesiýa 2023-nji ýylyň iýun aýynyň ahyryna çenli dowam etjek Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşiniň gezekleşýän başlyklygynyň hukuklaryny öz üstüne aldy. "Şwesiýanyň başlyklyk etjek döwründe, gazylyp alynýan...

31.12.2022 14:46
13265

Horwatiýa 1-nji ýanwardan ýewro pul dolanyşygyna geçýär

Horwatiýa täze 2023-nji ýyly täze walýuta bilen garşylar: 1-nji ýanwardan başlap ýurt ýewro geçýär. Ýewropanyň umumy walýutasynyň tapgyrlaýyn, ýöne çalt girizilmeginiň bir bölegi hökmünde bankomatlaryň ýarysyndan...

18.10.2022 16:57
6250

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

Ýewropa Bileleşigi Merkezi Aziýa boýunça Strategiýasynyň çäklerinde Türkmenistanyň “Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa” görnüşindäki hyzmatdaşlyga taýýardygyna ýokary baha berýär hem-de bu görnüşde netijeli pikir...

01.10.2022 00:12
3778

Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň ilçisi bilen duşuşdy

Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Ilçisi Diego Ruis Alonso bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistanyň ÝB bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we ösüşiniň mümkinçiliklerini...