Dastin Porýe UFC-niň tituly üçin Çarlz Oliweýra bilen söweşi barada pikirini aýtdy

  • 09.12.2021 20:03
  • 14709
Dastin Porýe UFC-niň tituly üçin Çarlz Oliweýra bilen söweşi barada pikirini aýtdy

Ýeňil agramda UFC-niň titulyna dalaş edýän Dastin Porýe çempion Çarlz Oliweýra bilen söweşi barada pikirlerini paýlaşdy. 

“Oturan ýerimden Oliweýranyň guşagy saklap durandygyny görüp oýlanýan: «Bu meniň guşagym, ony men almaly». Meniň pikirimçe, biziň söweşimiziň soňy bolar. Bu aýgytly söweş bolar we ol 25 minut dowam etmese gerek. Biz utuk üçin hereket etmän, garşydaşyny nokauta gidirmäge synanyşýan iki söweşiji. 

Görnüşi ýaly, biz dünýäniň iň gowy iki söweşijisi. Üstesine-de, tejribeli. Bu ýokary derejeli söweş bolar” – diýip, Porýe aýtdy. Bu barada sports.ru belläp geçýär. 

Porýe bilen Oliweýranyň söweşi 12-nji dekabrda UFC 269 ýaryşynyň esasy söweşi bolar.


20.11.2022 12:26
22772

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
29748

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18964

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26331

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...