Hökümet mejlisinde Dabaraly maslahaty geçirmäge taýýarlyk işleri maslahatlaşdy

Hökümet mejlisinde Dabaraly maslahaty geçirmäge taýýarlyk işleri maslahatlaşdy

17-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli çäreleri hem-de Türkmenistanyň Dabaraly maslahatyny ýokary derejede geçirmek boýunça taýýarlyk işleri maslahatlaşyldy.

Mejlisiň barşynda degişli ýolbaşçylaryň hasabat bermegine görä, şanly sene mynasybetli Aşgabady baýramçylyk görnüşinde bezemegiň taslamasy taýýarlanyldy. Ol döwlet Baştutanynyň garamagyna  hödürlenildi.
Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň baş baýramyna – Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna hem-de Dabaraly maslahaty geçirmäge göwnejaý taýýarlyk görmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. 
Döwlet Baştutany öňde boljak dabaralaryň ählumumy şadyýanlyk hem-de ruhubelentlik ýagdaýynda geçirilmelidigini belledi hem-de wise-premýere baş şäherimizi baýramçylyk görnüşinde bezemek hem-de ähli meýilleşdirilen çäreleri guramaçylykly geçirmek ugrunda alyp barýan taýýarlyk işleri barada anyk tabşyryklary berdi.