Serdar Berdimuhamedow moldowalylary Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow moldowalylary Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Moldowa Respublikasynyň Prezidenti hanym Maýa Sanduwa Moldowa Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Ýurtlarymyzyň arasynda emele gelen gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegi halklarymyzyň abadançylygyna oňyn täsirini ýetirjekdigine pugta ynanýaryn” diýlip, gutlag hatynda bellenilýär.

Döwlet Baştutany mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident hanym Maýa Sanduwa tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Moldowa Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, gülläp ösüş, rowaçlyk arzuw etdi.