NATO planetany balarylaryň kömegi bilen halas etmekçi bolýar

NATO planetany balarylaryň kömegi bilen halas etmekçi bolýar

NATO planetany global ýylamanyň täsirinden halas etmek üçin balarylary köpeltmek we bal öndürmek bilen meşgullanyp başlady. Ýewropanyň ekologiýa taslamalaryna gatnaşmagyň çäginde guramanyň ştab-kwartirasynyň territoriýasynda dört balary öýjagazy ýerleşdirildi diýip, birleşigiň saýtynda habar berilýär. Muny lenta.ru ýetirýär.

Bellenilişi ýaly, bu başlangyç 2020-nji ýylyň aprel aýynda işe girizildi – şol wagt ilkinji iki öýjagaz peýda boldy. Ýöne NATO-da ary balynyň önümçiligi üstünlikli boldy we arylar üçin öýleriň sany dörde çenli köpeldildi.

“Her bir balary öýjagazy möwsümde 80-100 kg töweregi bal öndürýär, olaryň köp bölegi arylara ýaşaýşa ukyplylygyny saklamak üçin galýar. NATO-nyň aryçylary her öýden ýylda, takmynan, 25 kg bal ýygnaýar. Häzirki günde hasylyň köp bölegi aýry-aýry ýerlere we halkara taslamalaryna goldaw bermek üçin haýyr-sahawat bazarynda satyldy” – diýip, NATO-da bellenilýär.

Habarda bal öndürýän arylaryň gülleýän ösümlikleri, agaçlary we oba hojalyk ekinlerini tozanlandyrmak bilen, ekoulgamda möhüm rol oýnaýandygy bellenilýär. Şol bir wagtyň özünde, her bir öýjagaz üç kilometr radiusda biodürlüligi gorap saklamaga ýardam edýär – bu klimat üýtgemeleriniň öňüni almakda möhüm rol oýnap biler, sebäbi käbir ösümlikler zyýanly zyňyndylary tebigy siňdirijilerdir.