Reuters: ABŞ-da dünýäde iň gymmat derman serişdesi ulanmak üçin tassyklandy

Reuters: ABŞ-da dünýäde iň gymmat derman serişdesi ulanmak üçin tassyklandy

Amerikaly alymlar gan goýberme zerurlygyny aradan aýryp biljek bir gezek ulanylyş üçin derman serişdesini patentlediler.

Bluebird bio (BLUE.O) biogen bejergisi seýrek keseli bolan näsag adamlar üçin ABŞ-nyň Iýmit önümlerine we derman serişdelerine gözegçilik boýunça edarasy tarapyndan tassyklandy. Öndürijiniň aýtmagyna görä, täze serişdäniň bahasy 2,8 mln dollara barabar. Bu barada runews24.ru belleýär.
Bu bejergi yzygiderli gan goýbermäni talap edýän seýrek kesel bolan beta-talassemiýaly näsaglar üçin niýetlenýär. Olarda gemoglobiniň beta-zynjyrlarynyň sinteziniň azalýandygy ýa-da olaryň düýbünden ýoklugy görünýär. Bu agyr ganazlyga getirip ýa-da kliniki alamatsyzlyga sebäp bolup bilýär. Her ýyl dünýäde her 100 müň adama bir kesel hadysasy hasaba alynýar.
Häzirki wagtda ABŞ-da 1,5 müň töweregi hassa bu keselden ejir çekýär. Olar her iki-bäş hepdeden gan goýberilmä mätäçlik çekýärler diýip agentlik habar berýär. Analitikler bejerginiň gymmatlygy sebäpli ätiýaçlandyryş kompaniýalary tarapyndan käbir garşylyklara duçar bolup biljekdigini belleýärler.