Gazagystanda ilkinji gezek Meýletinçileriň Merkezi Aziýa forumy geçirilýär

Gazagystanda ilkinji gezek Meýletinçileriň Merkezi Aziýa forumy geçirilýär

Gazagystanda ilkinji gezek 15-nji awgustdan 19-njy awgust aralygynda Meýletinçileriň Merkezi Aziýa forumy geçirilýär. Bu barada Gazagystanyň Merkezi aragatnaşyk gullugy habar berdi diýip, russian.news.cn belleýär.

Bu çärä Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hünärmenleri hem gatnaşýar. Gazagystan Respublikasynyň Maglumat we jemgyýetiň ösüşi ministrliginiň raýat jemgyýetiniň işleri boýunça komitetiniň başlygy Madiýar Kožahmetiň belleýşi ýaly, 15-nji awgustdan 17-nji awgust aralygynda Türkestan we Burabaý şäherlerinde dürli çäreleriň toplumy geçirildi.
Çärä gatnaşyjylar meýletinçi gurşawyny ösdürmegiň täze ugurlaryny ara alyp maslahatlaşýarlar. Forumyň dowamynda meýletinçiler ekologiýa aksiýalaryna gatnaşdylar we çagalar öýüne baryp gördüler.
18-19-njy awgustda 200-den gowrak wekil panel sessiýalarynyň we diskussiýa meýdançalarynyň geçiriljek ýeri bolan Nur-Sultana ýygnanar.
Jemleýji çärede “Dünýäde meýletinçiligiň ýagdaýy barada” doklad tanyşdyrylar.
Häzirki günde gazagystanly meýletinçiler BMG-niň dürli gurluşlarynda işjeň zähmet çekýärler. Olardan 7 meýletinçi Gazagystanyň goldaw bermeginde daşary ýurtlarda öz wezipesini ýerine ýetirýär.