Arwana gurluşyk harytlary dükany ähli harytlaryna 25% arzanladyş yglan edýär

Arwana gurluşyk harytlary dükany ähli harytlaryna 25% arzanladyş yglan edýär

Aşgabatda Andalyp köçesiniň ugrunda ýerleşýän Arwana gurluşyk harytlary dükany 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan 1-nji sentýabry aralygynda ähli harytlaryna 25% arzanladyş yglan edýär.

Arwana dükanynyň hödürleýän, hil görkezijileri babatda dünýä ülňülerine laýyk gelýän, Ýewropada öndürilen harytlarynyň hataryna gurluşyk we santehnika enjamlaryň, oboýlaryň, laminatlaryň, şeýle hem gurluşyk aksessuarlarynyň giň toplumy degişlidir.


Arwana gurluşyk harytlary dükanynyň işine ussat hünärmenleri müşderiniň islegine görä gurluşyga degişli harytlary saýlap almakda baý tejribelerini paýlaşyp, gymmatly maslahatlaryny bererler. Dükan şeýle hem şäher içine eltip bermek, enjamlary oturdyp bermek hyzmatyny ýerine ýetirýär. Bulardan başga-da dükan tarapyndan dizaýn hyzmatlary hem hödürlenilýär.


Tölegler nagt we nagt däl görnüşinde, şeýle hem hasaba geçirmek arkaly (pereçisleniýa) amala aşyrylýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 22-23-40, 64-10-68
Salgy: Aşgabat ş., Andalyp (Mir) köçesi, 42, «Gurluşyk harytlary» dükany (öňki «LG electronics” dükany)
Instagram: @arwana_gurlusyk