Arwana gurluşyk harytlary dükany ähli harytlaryna 25% arzanladyş yglan edýär

  • 01.08.2022 18:43
  • 14376
Arwana gurluşyk harytlary dükany ähli harytlaryna 25% arzanladyş yglan edýär

Aşgabatda Andalyp köçesiniň ugrunda ýerleşýän Arwana gurluşyk harytlary dükany 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan 1-nji sentýabry aralygynda ähli harytlaryna 25% arzanladyş yglan edýär.

Arwana dükanynyň hödürleýän, hil görkezijileri babatda dünýä ülňülerine laýyk gelýän, Ýewropada öndürilen harytlarynyň hataryna gurluşyk we santehnika enjamlaryň, oboýlaryň, laminatlaryň, şeýle hem gurluşyk aksessuarlarynyň giň toplumy degişlidir.


Arwana gurluşyk harytlary dükanynyň işine ussat hünärmenleri müşderiniň islegine görä gurluşyga degişli harytlary saýlap almakda baý tejribelerini paýlaşyp, gymmatly maslahatlaryny bererler. Dükan şeýle hem şäher içine eltip bermek, enjamlary oturdyp bermek hyzmatyny ýerine ýetirýär. Bulardan başga-da dükan tarapyndan dizaýn hyzmatlary hem hödürlenilýär.


Tölegler nagt we nagt däl görnüşinde, şeýle hem hasaba geçirmek arkaly (pereçisleniýa) amala aşyrylýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 22-23-40, 64-10-68
Salgy: Aşgabat ş., Andalyp (Mir) köçesi, 42, «Gurluşyk harytlary» dükany (öňki «LG electronics” dükany)
Instagram: @arwana_gurlusyk

düýn 18:17
5792

MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

«Berkarardaky» MAVI dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi. MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär...

26.09.2023 22:05
10439

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

26.09.2023 13:48
6133

LC Waikiki dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi

Güýz egin-eşikleriňizi täzelediňizmi! LC Waikiki täze kolleksiýasyny hödürleýär. LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükany egin-eşikleriň täze — güýz tapgyrynyň gelendigini ýatladýar. Täze gelen kolleksiýanyň...

25.09.2023 17:45
5555

Jo JIRARD, «Islän zadyňy islendik birine nädip satmaly» (16-njy bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: Giriş — 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm...