Arwana gurluşyk harytlary dükany ähli harytlaryna 25% arzanladyş yglan edýär

  • 01.08.2022 18:43
  • 14506
Arwana gurluşyk harytlary dükany ähli harytlaryna 25% arzanladyş yglan edýär

Aşgabatda Andalyp köçesiniň ugrunda ýerleşýän Arwana gurluşyk harytlary dükany 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan 1-nji sentýabry aralygynda ähli harytlaryna 25% arzanladyş yglan edýär.

Arwana dükanynyň hödürleýän, hil görkezijileri babatda dünýä ülňülerine laýyk gelýän, Ýewropada öndürilen harytlarynyň hataryna gurluşyk we santehnika enjamlaryň, oboýlaryň, laminatlaryň, şeýle hem gurluşyk aksessuarlarynyň giň toplumy degişlidir.


Arwana gurluşyk harytlary dükanynyň işine ussat hünärmenleri müşderiniň islegine görä gurluşyga degişli harytlary saýlap almakda baý tejribelerini paýlaşyp, gymmatly maslahatlaryny bererler. Dükan şeýle hem şäher içine eltip bermek, enjamlary oturdyp bermek hyzmatyny ýerine ýetirýär. Bulardan başga-da dükan tarapyndan dizaýn hyzmatlary hem hödürlenilýär.


Tölegler nagt we nagt däl görnüşinde, şeýle hem hasaba geçirmek arkaly (pereçisleniýa) amala aşyrylýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 22-23-40, 64-10-68
Salgy: Aşgabat ş., Andalyp (Mir) köçesi, 42, «Gurluşyk harytlary» dükany (öňki «LG electronics” dükany)
Instagram: @arwana_gurlusyk

şu gün 10:54
1144

«Nepis öý» gurluşyk we santehnika harytlaryna 50%-e çenli arzanlaşyk yglan etdi

Täze ýyla diňe başgalara sowgat almaly diýip kim aýdypdyr?! Näme üçin Täze ýylda özümize, öýümize sowgat alyp özümizi begendirmeli däl?! Öýümiziň interýerini bezesek, gündelik durmuşymyzy ýeňilleşdirjek zerur santehnika...

05.12.2023 14:06
9635

Täze ýyl harytlary: «Aşgabat» SDAM-da täze ýyl harytlarynyň dükany açyldy

«Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezinde çagalara hem ululara hakyky ertekilerdäki ýaly öwüşginlerini bagyş etjek «Täze ýyl harytlary» dükany açyldy. «Täze Ýyl Harytlary» dükanyndan öýde, ofisde, restoranda, dükanda...

04.12.2023 15:39
12531

«Halk Market» islege görä Täze ýyl sebetlerini, sowgatlary taýýarlap berýär

«Halk Market» islege görä, Täze ýyl sowgatlyk sebetlerini taýýarlap berýär. Şeýle hem amatly bahalardan sowgatly sandyklary, kiçi sowgatlary sargyt edip bolýar. Tölegler nagt, nagt däl görnüşinde, şeýle hem hasapdan...

04.12.2023 08:25
26187

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (04.12 — 10.12)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Günorta...