Bugatti logotipini täzeledi

Bugatti logotipini täzeledi

Bugatti logotipini täzeleýändigini mälim etdi. Markanyň nyşany öňküsi ýaly ony esaslandyran Ettore Bugattiniň adyny we familiýasyny alamatlandyrýan E we B harplarynyň birleşigi görnüşinde bolar. Emma indi olar ikölçegli bezegde ýerine ýetiriler (owal harplar "tekiz" däl-de, "güberçekdi"). Onsoňam birazajyk şriftleri üýtgär.

"Biz diňe bir täze daşky görnüş döretmek bilen oňmadyk. Biz gelip çykyşymyzy, 2000-nji ýyllarda işjeň salgylanan taryhy baglanyşygymyzy seljerdik. Biz Chiron-yň Bugatti brendiniň görnüşini we özüneçekijiligini üýtgedişine, soňky on ýylyň içinde dünýäniň neneňsi üýtgeýşine baha berdik. Veyron çykan wagty Iphone-nyň heniz ady-sorunyň hem ýokdugyny ýatdan çykarmaň" - diýip, Bugatti Automobiles-iň satyş we marketing boýunça dolandyryjy direktory Hendrik Malinowski belleýär.

Golaýda Bugattiniň bahasy 3,5 mln ýewrolyk Chiron Super Sport 300+ giperkaryny öndürmegi tamamlangyny belläliň. Kuwwaty 1600 at güýjüne deň bolan W16 hereketlendirijisine daýanyp, ulag 490 km/sag-a çenli badyny artdyryp bilýär. 
Onsoňam, Chiron modeliniň asyry hem ahyrlap barýar: şu ýyl müşderiler soňky ulaglary alsalar gerek. Eýýäm 2024-nji ýylda Bugatti  Rimac kompaniýasy bilen bilelikde dörediljek garnuw motorly düýbünden täze giperkary hödürlär.