Tennisçi Rojer Federer karýerasyny tamamlamak isleýändigini aýtdy

Tennisçi Rojer Federer karýerasyny tamamlamak isleýändigini aýtdy

“Uly tuwulga” ýaryşlarynyň 20 gezek çempiony, dünýäniň öňki birinji raketkasy, şweýsariýaly Rojer Federer ýene-de karýerasyny tamamlamak isleýändigini aýtdy. 8-nji awgustda Rojer 41 ýaşaýar diýip, ua.football.com belleýär.

“Men ýeňiş gazanmagy gowy görýärin, ýöne eger seniň mundan beýläk ýaryşmaga islegiň ýok bolsa, onda bes edeniň gowudyr. Men maňa tennis gerekdir diýip pikir edemok. Men ownuk zatlara-da, mysal üçin, oglum bir zady dogry edende ýa-da gyzym gowy baha bilen mekdepden gaýdyp gelende begenmäge taýýar. 

Tennis – bu meniň şahsyýetimiň diňe bir bölegi. Men üstünlikli galasym we energiýamy biznese siňdiresim gelýär, ähtimal, men kähalatlar gereginden artyk berýändirin. Ýöne muny sportdan daşary etseňem bolar. Men professional karýeranyň ömürlik dowam etmeýändigini bilýärin we bu gowy” – diýip, “Algemeen Dagblad” Federeriň sözlerini getirýär.

Ýatlap geçsek, Federer 2020-nji ýylda çep dyzyndan operasiýa geçirip, möwsümiň bir bölegini sypdyrdy. Şol möwsümde Rojer Dohadaky (Katar) we Ženewadaky (Şweýsariýa) ýaryşlarda çykyş edip, irki tapgyrlarda çykyp gaýtdy.