Stambula syýahatçylar akymy soňky 33 aýda iň ýokary derejä ýetdi

Stambula syýahatçylar akymy soňky 33 aýda iň ýokary derejä ýetdi

Stambul şäheri şu ýylyň maý aýynda 1 mln 402 müň 366 daşary ýurtly syýahatçyny kabul etdi, bu hem soňky 33 aýda iň ýokary görkeziji boldy. Bu barada Anadolu agentligi habar berýär.

Stambulyň sebitleýin Medeniýet we syýahatçylyk edarasynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň ilkinji bäş aýynda türk şäherine baran daşary ýurtly syýahatçylaryň sany 5 mln 284 müň 714 adama deň boldy. Şol bir wagtyň özünde, maý aýynda Stambula howa ýoly bilen gelen syýahatçylaryň sany 1 mln 381 müň 339 adam, deňiz arkaly gelenleriň sany 21 027 adam boldy.
Howa ýoly bilen gelen syýahatçylaryň 72,85%-i “Stambul” howa menziliniň, 27,04%-i bolsa Sabiha Gýokçen howa menziliniň paýyna düşýär. 
Iň köp syýahatçy Stambula Germaniýadan geldi – 115 635 adam. Onuň yzyndan gelýär: Eýran – 98 751 adam, Russiýa – 92 455, ABŞ – 70 733, Beýik Britaniýa – 65 243, Fransiýa – 57 824, Ysraýyl – 46 755, Yrak – 34 816, Niderlandlar – 34 777 we Özbegistan – 32 204.
Stambula syýahatçylar akymynda germaniýalylaryň paýy 8,25 göterim, eýranlylar – 7,04 göterim, ruslar – 6,5 göterim, amerikanlar – 5,04 göterim, britaniýalylar – 4,65 göterim, fransuzlar – 4,12 göterim we ysraýyllylar – 3,33 göterim. 
Umuman, Stambula dünýäniň 194 ýurdundan syýahatçy bardy. Tuwalu, Mikroneziýa Federatiw Ştatlary, Tonga, Papua-Täze Gwineýa we Gaýana döwletlerinden syýahatçy örän az bolup, hersine bir adamdan düşýär.