Medeniýet hepdeliginiň 5-nji güni köpugurly çärelere baý boldy

Medeniýet hepdeliginiň 5-nji güni köpugurly çärelere baý boldy

26-njy iýunda Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin niýetlenen “Ýaş žurnalist we döwür” atly maslahat geçirildi hem-de “Gadymy Merwe syýahat” atly çagalar surat bäsleşiginiň jemi jemlenildi. 

Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde maşgala aýdym-saz toparlarynyň hem-de bagşylar öýüniň işini kämilleşdirmek, dutar we beýleki milli saz gurallaryny ýasamak boýunça usuly maslahat, konsert hem-de sergi geçirildi. Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda “Ylahy yşkyň kyssasy” atly sahna oýnunyň görkezilişi boldy. Mary welaýatynyň kitaphanasynda “Ýaş žurnalist we döwür” atly maslahat geçirildi. Ýeri gelende aýtsak, bu ýerde kitaplaryň hem-de amaly-haşam sungatyna degişli eserleriň sergisi öz işini dowam edýär. 
Medeni forumyň çäklerinde geçirilýän maslahatda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýurdumyzyň döwlet ösüşinde, döwürleýin neşirleriň derejesini ýokarlandyrmakda, sanly tehnologiýalar arkaly milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini, žurnalistikany kämilleşdirmek üçin öňdebaryjy tejribeleri işjeň ulanmakda žurnalistleriň eýeleýän orny we dünýä maglumat giňişliginde olaryň özara gatnaşyklary üçin döredilýän uly mümkinçilikleriň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. 
Döredijilik forumynyň çäklerinde Mary şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebinde “Gadymy Merwe syýahat” atly bäsleşigiň jemi jemlenildi. Bäsleşik nakgaşçylyk, grafika, heýkeltaraşlyk, neçjarçylyk we gobelen ýaly bäş ugur boýunça geçirildi. Onda eserleriň özboluşlylygy, medeni ähmiýeti we ýerine ýetirijilik ussatlygy göz öňünde tutuldy. Döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenenden soňra, ýeňijilere Medeniýet ministrligi hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy tarapyndan diplomlar, Hormat hatlary we sowgatlar gowşuryldy.
Günüň ikinji ýarymynda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň medeniýet merkezinde usulyýet maslahaty geçirildi. 
Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynyň döredijilik topary teatr sungatyna sarpa goýýanlar üçin “Ylahy yşgyň kyssasy” atly sahna eserini sowgat etdi. 
Ýurdumyzyň Baş akademiki drama teatrynda gündogaryň beýik akyldarynyň we şahyrynyň durmuş hem-de döredijilik ýoluna bagyşlanyp goýlan “Magtymguly” atly sahna oýny Medeniýet hepdeligine gabatlanyp guralan dabaraly çäreleriň maksatnamasynyň üstüni ýetirdi.