«Geranyň» esasy baýragy 3 sany awtoulagly aksiýasy 22-nji iýunda başlanýar

«Geranyň» esasy baýragy 3 sany awtoulagly aksiýasy 22-nji iýunda başlanýar

2022-nji ýylyň 22-nji iýunyndan başlap, «GERAN» dükanlarynda bary-ýogy 1000 manatlyk söwda eden her bir müşderilere utuşly petek berilýändir.

Her bir petek berlen wagty «GERAN HK-nyň» adyndan bir sowgat berilýär. Bu diýildigi «Gerandan» söwda eden müşderler hiç hili ýagdaýda sowgatsyz galmaz. Mundan başga-da, bellenilen möçberde ilkinji söwda eden 3 sany müşderä bolsa üýtgeşik sowgat garaşýar. Bijeli oýnumyzyň gysga wagtyň dowamynda jemlenýändigini we tapgyrlaýyn hakyky çekilşigiň boljakdygyny size habar berýäris. Çekilşikde her bir müşderi holodilnikleri, telewizorlary, telefonlary, kir ýuwujylary, gaz plitalary we hojalyk tehnikalarynyň dürli görnüşlerini, şeýle hem esasy baýraklary — 3 sany awtoulaglary utup biler.

Instagram @geran_online
Instagram @geran_eshikler
Instagram @geran_mens

Tiktok @geran_online
Tiktok @geran_mens
Imo +99364077888
Imo +99364057888
Imo +99364047888
Habarlaşmak üçin:+99365987575

Şularyň üsti bilen biz barada giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz
«Geran-siziň rahatlygyňyz üçin dörän»
Biz siziň utuş gazanyp şatlanmagyňyza garaşýas.