Döwletliler köşgüniň binalarynda rejeleýiş işleri geçiriler

Döwletliler köşgüniň binalarynda rejeleýiş işleri geçiriler

Aşgabatdaky Döwletliler köşgüniň binalarynda rejeleýiş işleri geçiriler. Bu barada 31-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow bu ýerde terbiýelenýän çagalar bilen gürrüňdeşliginde habar berdi. 

Döwlet Baştutany Döwletliler köşgüniň gurlup ulanmaga berlenine ençeme ýyl geçendigini, häzirki wagtda bu desganyň has könelişendigini, köşkde ýerleşýän binalaryň rejeleýiş işleriniň geçirilmegini talap edýändigini belläp, ýakyn geljekde ony has-da döwrebap ýagdaýa getirmegiň maksat edinilýändigini aýtdy. 

«Bu ýerde ýerleşýän ähli otaglarda abatlaýyş işlerini geçirip, häzirki zamanyň enjamlary bilen üpjün ederis. Ýaşlarymyzyň oňat dynç alyp, bilimlerini artdyrmaklary üçin ähli şertleri dörederis» diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow nygtady we degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.