Hyundai sedan Sonata-ny önümçilikden aýrar

Hyundai sedan Sonata-ny önümçilikden aýrar

Hyundai kompaniýasy sedan Sonata-ny öndürmegi kem-kemden bes etmek kararyna geldi. Şereketdäki çeşmelere salgylanýan Chosun neşiriniň ýazyşy ýaly, 2025-nji ýylda modeliň täze neslini çykarmak meýilleşdirilenem bolsa, onuň üstünde işlenilmeýär. Sonata-dan el çekilmegi geljekde Hyundaiň  elektromobillere geçmegi we sedanlaryň meşhurlygynyň umumy pese düşmesi bilen baglydyr.

Kompaniýanyň häzirki Hyundai Sonata-lary goýbermegi haýsy wagta çenli çekjegi heniz belli däl. Ýöne, neşiriň maglumatlaryna görä, şol modelleri ýygnaýan koreý zawodlarynda käbir ugurlar eýýäm elektrokarlary ýygnamaklyga ýöriteleşip ugrady. Şeýle-de bolsa, indiki ýyl Hyundai sedanyň restaýling wersiýasyny görkezmegi mümkin.

Hyundai Sonata ilkinji gezek 1985-nji ýylda peýda boldy we koreý bazarynyň esasy iň uzak ýaşlylarynyň biri hasaplanýar. Emma krossowerleriň meşhurlygynyň artýan şertlerinde Sonata isleg pese gaçýar. Onuň häzirki nesli şu wagt 440 müň nusgalyk tiraž bilen satyldy, emma Sonatanyň geçen ýyllardaky netijesi, adatça, milliondan geçýärdi.