Merkezi Aziýa ýurtlarynyň saglygy goraýyş ministrleri Hans Klýuge bilen duşuşdylar

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň saglygy goraýyş ministrleri Hans Klýuge bilen duşuşdylar

22-nji maýda Türkmenistanyň BMG-niň Ženewa şäherindäki bölüminiň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň binasynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň saglygy goraýyş ministrleriniň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebit edarasynyň direktory Hans Klýuge bilen duşuşygy geçirildi. Merkezi Aziýa ýurtlaryndan duşuşyga ýokary derejeli Hökümet wekiliýetleri gatnaşdy.

Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň anyk meseleleri we ugurlary, şol sanda Merkezi Aziýa sebitinde ”Ýeketäk saglyk” konsepsiýasyny ösdürmek we durmuşa geçirmek, saglygy goraýyş ulgamynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin başlangyçlary hem-de Merkezi Aziýada 2022-2025 ýyllar üçin saglygy we abadan ýaşaýşy goldamagyň Ýol kartasy maslahatlaşyldy. 

BSSG-niň Ýewropa sebit edarasynyň ýolbaşçysy Hans Klýuge Merkezi Aziýa sebitine ileri tutulýan sebit hökmünde goldawyny beýan etdi, esasan-da, Merkezi Aziýada 2022-2025 ýyllar üçin saglygy we abadan ýaşaýşy goldamagyň Ýol kartasyny bilelikde  işläp düzmek we ony ýerine ýetirmek boýunça işlerde hyzmatdaşlygyň ugurlary aýdyldy. 

Öz içine saglygy goraýşyň uly bölegini aljak Ýol kartasy Merkezi Aziýanyň ýolbaşçylary tarapyndan kabul ediler diýlip çaklanylýar.