29-njy maýda Türkmen halysynyň baýramy köpugurly çäreler bilen belleniler

29-njy maýda Türkmen halysynyň baýramy köpugurly çäreler bilen belleniler

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli 29-njy maýda haly, dokma we söwda pudaklarynyň ösüşine bagyşlanan serginiň, türkmen halyçylyk sungatyna gadyr goýýanlaryň Bütindünýä assosiasiýasynyň maslahatynyň, halyçy gelin-gyzlary sylaglamak dabarasynyň hem-de medeni köpçülikleýin çäreleriň geçirilmegi meýilleşdirilýär.

Bu ugurda ýörite taýýarlanan iş maksatnamasy barada Hökümetiň 19-njy maýdaky mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow hasabat berdi. Döwlet Baştutany milli halyçylyk pudagynyň gazananlaryny dünýäde wagyz etmek işinde geçirilýän forumlaryň eýeleýän möhüm ornuny we ähmiýetini belläp, şeýle çäreleriň türkmen önümlerini dünýä bazarlarynda mundan beýläk-de ilerletmäge, Diýarymyzyň öndürijileriniň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga gönükdirilmelidigini nygtady hem-de wise-premýere olary ýokary derejede guramak boýunça birnäçe görkezmeleri berdi.