Türkmenistanyň ykdysady ugurly kanunlary kämilleşdiriler

Türkmenistanyň ykdysady ugurly kanunlary kämilleşdiriler

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde Maliýe we ykdysadyýet ministrliginden, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinden, Söwda-senagat edarasyndan, Dokma senagaty ministrliginden “Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň Bitewi kanunyny, Gümrük kodeksini, “Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda” Türkmenistanyň Kanunyny kämilleşdirmek boýunça gelip gowşan teklipler öwrenilýär. Bu barada Hökümetiň 19-njy maýda geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa habar berdi.  

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewiň maglumatyndan mälim bolşy ýaly, Halk Maslahatynyň agzalary, Mejlisiň deputatlary, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hem-de onuň Salgyt müdiriýetiniň hünärmenleri bilen bilelikde, “Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň Bitewi kanunyny, “Türkmenistanda maýa goýum işi hakynda”, “Kärhanalar hakynda”, “Paýdarlar jemgyýetleri hakynda”, “Lizing hakynda”, “Telekeçilik işi hakynda” Kanunlara üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakyndaky Kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işini alyp barýarlar.