Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

17-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi.

Nygtalyşy ýaly, soňky ýyllarda Sankt-Peterburgyň köpugurly holdingi ýurdumyzda gurlan ýol-ulag düzüminiň iri desgalarynyň birnäçesiniň potratçysy boldy. Häzir “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar topary Aşgabadyň günorta böleginde sil suwuny sowujy desgalar toplumynyň gurluşygynyň taslamasyny amala aşyrýar. Igor Bukato bu möhüm inženerçilik-tehniki desgadaky işleriň barşy barada hasabat berip, holdingiň şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirmäge örän jogapkärli çemeleşýändigini belledi.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlary boýunça pikir alşyldy. Ony giňeltmek üçin ägirt uly mümkinçilikler Türkmenistanda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler strategiýasy bilen şertlendirilendir. Şunda türkmen bazarynda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýynyň ýurdumyzyň daşary ýurtly işewür toparlar üçin özüne çekijiligini ýokarlandyrmaga ýardam edýändigi bellenildi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň innowasion ösüş ýoluna düşmek bilen, milli ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna öňdebaryjy sanly tehnologiýalary we ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryny işjeň ornaşdyrmaga, ugurdaş düzümleri düýpli döwrebaplaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berýändigini nygtady.