Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen «Aşgabat» söwda merkezine baryp gördi

Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen «Aşgabat» söwda merkezine baryp gördi

2-nji maýda Gurbanguly Berdimuhamedow Oraza baýramynyň giňden bellenilýän gününde agtyklary bilen “Aşgabat” söwda we dynç alyş, işewürlik merkezine baryp gördi.

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Oraza baýramynyň hormatyna yglan edilen baýramçylyk gününde agtyklary bilen söwda we dynç alyş merkeziniň dükanlaryna aýlanyp, bu ýerde söwda etmek, şeýle-de çagalar bilen wagtyňy gyzykly we peýdaly geçirmek, dabaraly çäreleri guramak üçin döredilen ýokary derejeli mümkinçilikler bilen tanyşdy. Gahryman Arkadagymyz toplumyň çagalar üçin niýetlenen söwda bölümlerine aýlanyp, agtyklaryna sowgatlary satyn aldy.

Merkeziň ikinji gatynda özboluşly görnüşde gurnalan aýdym-sazly, yşykly içki suw çüwdürimleriniň sazlaşygy toplumyň bezeg aýratynlyklary bilen utgaşýar. Bu ýerde uly dynç alyş we güýmenje bölümi hem ýerleşýär. Onuň düzümine körpeler we uly ýaşly çagalar üçin niýetlenen oýun zolaklary girýär. Attraksionlaryň we oýun awtomatlarynyň örän köpdürlüligi haýran galdyrýar. Gahryman Arkadagymyzyň agtyklary bu ýerde döredilen güýmenje merkeziniň dürli bölümlerinde uly şatlyk bilen oýnadylar.

Soňra Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen bilelikde toplumyň çaýhanasyna gelip, agtyklary bilen söhbetdeşlikde olaryň okuwlary, öwrenýän dersleri bilen gyzyklandy. Süýji nygmatlar bilen çaý içýän çagalar okuwlary, aýratyn höwes edýän ugurlary barada atasyna gürrüň berdiler.