«Türkmentelekom» fiziki serweri kärendesine hödürleýär

«Türkmentelekom» fiziki serweri kärendesine hödürleýär

«Türkmentelekom» Elektrik aragatnaşyk kompaniýasy 2022-nji ýylyň 1-nji maýyndan fiziki serweri tölegli esasda ulanyşa bermek hyzmatyny ýola goýar. Bu barada kompaniýanyň saýtynda habar berilýär.

Bu hyzmatyň çäklerinde müşderi serweriň programma üpjünçiligini we apparat böleklerini dolandyrmak üçin çäklendirmesiz doly administratiw ygtyýar alýar. Aragatnaşyk kanalynyň kuwwatly hasaplaýyş güýji we ýokary zolakly giňligi aýratyn serwerde onlaýn dükanlardan we köp isleg bildirilýän forumlardan poçta serwerlerine we maglumatlar bazasynyň serwerlerine çenli islendik çylşyrymly taslamalary ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.
Bu parametrler aýratyn konfigurasiýa talaplary bilen uly göwrümli taslamanyň durmuşa geçirilmeginde möhüm ähmiýeti bardyr. Aýratyn serwerde maglumatlary ýerleşdirmek, işiň netijeliligini we öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrmaga, şeýle hem möhüm maglumatlary üçünji taraplardan ygtybarly goramaga mümkinçilik berýär.
Fiziki serweriň bahasy aýda 1958-den 4885 TMT-e çenli üýtgeýär - bu saýlan kompýuteriňiziň parametrlerine baglydyr. Fiziki serwer maglumat merkezimizde dürli prosessorly, RAM we HDD / SSD diskleri, şeýle hem IP adresleriniň sany bolan onlarça kompýuter bar.

Aýratyn serwer haýsy ýagdaýlarda gerek bolar?

  • müşderisi köp bolan uly saýtlara we VPS serweri indi ýeterlik bolmadyklara;
  • ýokary derejeli howpsuzlyk talap edýän programma sahypalarynyň ýa-da taslamalaryň eýesine.

Aýratyn serweri kärendesine almagyň artykmaçlyklary nähili?

  • gymmat enjamlary satyn almak üçin çykdajylar ýok;
  • hyzmat ediş işgärleri üçin çykdajylar ýok;
  • serwer otag enjamlary üçin çykdajylar ýok
  • köp artykmaçlyk bilen ygtybarly maglumatlary saklamak;
  • fiziki serweriň 24/7 tertibinde işlemegi;
  • tehniki goldaw;
  • fiziki serwere girmek;
  • fiziki serweriň kuwwatyny artdyrmak mümkinçiligi.