«Soltan çüý» Remezan mynasybetli aksiýa yglan etdi

«Soltan çüý» Remezan mynasybetli aksiýa yglan etdi

Türkmenistanda çüý öndürmekde ilkinji we ýeke-täk öndüriji hökmünde «Soltan çüý» gurluşyk çüý önümçilik zawody Mukaddes Remezan aýynyň başlanmagy mynasybetli müşderileri üçin aksiýa yglan etdi.

Aksiýa 1-nji aprelden 1-nji maý aralygynda hereket edýär.

 • 5 000 manatlyk söwda edene kärhanadan logotipli suwenirlik sowgatlar;
 • 10 000 manatlyk söwda edene smart sagat;
 • 15 000 manatlyk söwda edene tozan sorujy;
 • 25 000 manatlyk söwda edene 32-lik telewizor;
 • 35 000 manatlyk söwda edene 43-lik telewizor;
 • 50 000 manatlyk söwda edene 50-lik telewizor.

Önümleriň ygtybarly kepili:

Ahal welaýatynyň Änew şäherinde ýerleşýän «Soltan çüý» gurluşyk çüý önümçilik zawodynyň öndürýän ähli önümleriniň sertifikatlaşdyrlandygy önümleriň ygtybarlydygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Has dogrusy zawod önümleriniň hiline doly kepil geçýär.

Zawodyň artykmaçlyklary:

 • ýerli önüm;
 • önümleriň giň assorimenti;
 • elýeterli we amatly bahalar;
 • eltip bermek hyzmatlary;
 • müşderiniň sargytlaryna laýyklykda önüm öndürip bermek hyzmaty;
 • lomaý hem-de bölekleýin söwdalar;
 • Nagt we nagt däl hasaplaşyklar.

Zawodyň söwda nokatlary:

«Soltan çüý» gurluşyk çüý önümçilik zawody ilatymyzy ýokary hilli hyzmatlar bilen üpjün etmek maksady bilen, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda söwda dilerleriniň hereket etmegini hem ýola goýmagy başardy. Şol sebäpli welaýatlarda ýaşaýan ilat köpçüligi bu mümkinçiliklerden islendik wagt peýdalanyp bilerler. 

Zawodyň eksport mümkinçilikleri:

Öndürilýän önümleriň goňşy Gazagystan, Gyrgyzystan, Özbegistan, Owganystan ýaly döwletlere eksport edilmegi, zawodyň öndürýän önümleriniň ýokary hiline güwä geçýän aýdyň subutnama bolup durýar.

Habarlaşmak üçin salgylar we telefon belgileri:

Ahal welaýaty:
Änew ş. Industrial köç. 3A Jaýy
+993 62 24-90-59
+993 62 24-89-08

Lebap welaýaty:
+993 62 24-68-19
+993 63 88-81-52

Mary welaýaty:
+993 62-24-48-72

Balkan welaýaty:
+993 62 24-43-56

Daşoguz welaýaty:
+933 62 24-48-91