Çempionlar ligasyna gatnaşyjylary seçip almak düzgünleri üýtgedilip bilner

Çempionlar ligasyna gatnaşyjylary seçip almak düzgünleri üýtgedilip bilner

Ýewropa klublary assosiasiýasynyň agzalary täze çemeleşmäniň girizilmegine basyş etmek isleýärler, oňa laýyklykda Çempionlar ligasyna, UEFA-nyň klub sanawyndaky ýerine görä, iki topar düşer diýip, Guardian habar berýär.

Eger agzalan üýtgeşmäni durmuşa ornaşdyrmak başartsa, onda Ýewropanyň ligasy zolagynda milli çempionatlarda ýer alan ýa-da ýurduň kubogyny alan klublar has abraýly turnire düşmek üçin şol iki ygtyýarnama ugrunda dalaş ederler. Olaryň nesibesi soňky bäş möwsümiň dowamynda eden çykyşlaryna bagly bolar — sanawda hut şeýdibem hasap çykarylýar.
Iňlis neşiriniň habar berşi ýaly, reglamente üýtgeşme girizmek meselesi eýýäm ýörite iş topary tarapyndan ara alnyp maslahatlaşyldy we geljek hepde UEFA-nyň baş assambleýasynda orta goýulsa gerek.