Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmegi mynasybetli resmi kabul edişlik guraldy

Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmegi mynasybetli resmi kabul edişlik guraldy

19-njy martda Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmegi mynasybetli dabaralar günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Kabul ediş merkezinde guralan resmi kabul edişlik bilen dowam etdi.

Bu ýerde täze saýlanan döwlet Baştutany söz sözledi we saýlawlarda ses berip, goldan ildeşlerimize ýene-de bir gezek tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip: «Men halkymyzyň ynamyny ödemek, Arkadag Prezidentimiziň syýasatda, ykdysadyýetde, medeni ulgamda we jemgyýetçilik durmuşynda başlan özgertmelerini dowam etdirmek üçin, raýatlarymyzyň bähbidine, geljek nesillerimiziň abadançylygynyň hatyrasyna yhlas bilen zähmet çekjekdigimi ýene-de bir gezek nygtamak isleýärin» diýip nygtady.

Resmi kabul edişligiň çäklerinde ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.  Meşhur sungat ussatlarynyň we ýaş höwesjeň aýdymçylaryň dürli dillerde ýerine ýetiren hoş owazly aýdymlary bu ýere ýygnananlarda ýakymly täsirleri galdyrdy.