Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişdi

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişdi

Şu gün, 19-njy martda Aşgabatdaky Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň kasam kabul edip, wezipä girişmegi mynasybetli dabara geçirildi.

«Türkmenistan: Altyn asyr» web saýtynda habar berlişi ýaly, dabara Hökümet agzalary, Howpsuzlyk geňeşiniň wekilleri, döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary, diplomatlar we žurnalistler gatnaşdylar.

Ruhyýet köşgüniň zalynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy, Türkmenistanyň Prezidentiniň maksatnamasy, Türkmenistanyň konstitusiýasy we Gurhan getirildi.

Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Gulmyrat Myradow Serdar Berdimuhamedowa Prezidentlik şahadatnamasyny gowşurdy. Soňra, Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti konstitusiýa elini uzadyp, «Türkmenistanyň konstitusiýasyna we kanunlaryna berk eýermek, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirmek, Türkmenistanyň Prezidentine ýüklenen borçlary yhlas bilen ýerine ýetirjekdigini» aýtdy.

Türkmenistanda Prezident saýlawlary her ýedi ýyldan bir gezek geçirilýär.