GDA-nyň synçylarynyň wekiliýeti: Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary açyk we bäsdeşlik esasynda geçdi.

GDA-nyň synçylarynyň wekiliýeti: Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary açyk we bäsdeşlik esasynda geçdi.

Türkmenistanda prezident saýlawlary ýurduň saýlawlar hakyndaky kanunçylygyna laýyklykda, açyk we bäsdeşlik esasynda geçirildi. Bu barada ýekşenbe güni geçen brifingde GDA-nyň synçylar wekiliýetiniň baştutany Leonid Anfimow mälim etdi. 

"Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan gelen synçylaryň wekiliýeti Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary ýurtda hereket edýän saýlaw kanunçylygyna laýyklykda geçirildi, erkin, açyk ýagdaýda, bäsdeşlik esasynda geçdi, demokratik saýlawlaryň geçirilişiniň umumy ýörelgelerine eýerildi diýen netijä gelýär" - diýip, ol aýtdy.

Anfimow ses bermegiň asuda ýagdaýda geçendigini habar berdi. "Wekiliýetiň agzalary sesler sanalanda ýanynda boldular. GDA-dan gelen synçylar tarapyndan saýlawlaryň netijesine täsirini ýetirip biläýjek düzgün bozma hasaba alynmady" - diýip, wekiliýetiň baştutany belledi.

Türkmenistanda nobatdan daşary prezident saýlawlary 12-nji martda geçdi. Döwletiň baştutanynyň wezipesine 9 adam dalaş etdi. Merkezi Saýlaw toparynyň habar berşine görä, 12-nji mart güni sagat 19:00-a çenli saýlawçylaryň gatnaşygy 97,12% boldy.