Sebitleriň we Aşgabadyň häkimleri saýlawlara ýerlerdäki taýýarlyk barada hasabat berdiler

Sebitleriň we Aşgabadyň häkimleri saýlawlara ýerlerdäki taýýarlyk barada hasabat berdiler

10-njy martda geçirilen Hökümetiň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki sanly ulgam arkaly mejlisine welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyrylyp, olar ýerlerde döredilen saýlaw uçastoklarynyň taýýarlyk derejesi barada gezekli-gezegine hasabat berdiler.

Ýeri gelende ýatlatsak, Saýlaw kodeksiniň 39-njy we 40-njy maddalaryna laýyklykda, saýlaw uçastoklary degişli etrap, şäher saýlaw topary tarapyndan yzygiderli tertip boýunça belgilenip, saýlawçylaryň ses bermäge gatnaşmagy üçin amatly bolar ýaly tertipde döredilýär. Saýlaw uçastoklary 20-den 2 müňe çenli saýlawçy sany bilen, kähalatlarda bolsa saýlawçy sany 20-den az bolan saýlaw uçastoklary hem döredilýär. Olar saýlawlar gününe çenli azyndan 45 gün galanda döredilýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda ses bermegi geçirmek üçin ýurdumyz boýunça saýlaw uçastoklarynyň jemi 2577-si, şol sanda Ahalda 364, Balkanda 272, Daşoguzda 523, Lebapda 559, Maryda 549, Aşgabat şäherinde 310 saýlaw uçastogy döredildi. Şeýle-de daşary ýurtlarda bolýan raýatlarymyzyň saýlawlara gatnaşmak hukugyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň teklipnamasy esasynda döwletimiziň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyňdyr konsullyk edaralarynyň ýanynda saýlaw uçastoklarynyň 41-si döredildi.

Saýlaw uçastoklarynyň merkezleri, araçäkleri we belgisi hakyndaky maglumatlar ýerli metbugat neşirlerinde çap edilip, ilatyň dykgatyna ýetirildi.