Uzbekistan Airways 2022-nji ýylda ýolagçy gatnawyny artdyrmagy meýilleşdirýär

Uzbekistan Airways 2022-nji ýylda ýolagçy gatnawyny artdyrmagy meýilleşdirýär

Uzbekistan Airways awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda ýolagçy gatnawyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Trend-e Uzbekistan Airways-iň Azerbaýjanda wekiliniň orunbasary Weýs Niftaliýew habar berdi.

“Soňa goýlan isleg bar, ilatyň hem sarp etmek üçin tygşytlanan serişdeleri bar. Şonuň üçin 2022-nji ýylyň ikinji ýarymy birinjiden has gowy bolar” – diýip, Niftaliýew aýtdy.

Onuň bellemegine görä, Uzbekistan Airways ýolagçy akymynyň häzirki pes derejesini islegiň ýoklugy bilen däl-de, ýurtlaryň hökümetleri tarapyndan girizilýän karantin çäklendirmeleri bilen baglanyşdyrýar. 

Umuman aýdanyňda, önümçilik derejesiniň we telekeçiligiň ynam indeksiniň çökgünlikden öňki görkezijilerden geçendigini göz öňünde tutsaň, ykdysady ýagdaý kanagatlanarly görünýär diýip, awiakompaniýanyň wekiliniň orunbasary aýtdy.

Ol tomus möwsüminde howa gatnawlarynyň artmagyna garaşylýandygyny belledi. Şeýle-de, ol awiakompaniýanyň işini kämilleşdirmek boýunça soňky üç ýylda alnyp barlan çäreler barada gürrüň berdi.

“2019-njy ýylda Uzbekistan Airways bäşinji Boeing 787 Dreamliner uçaryny ulanylyşa girizdi, şeýle-de Wi-Fi aragatnaşyk ulgamy bilen enjamlaşdyrylan Airbus A320neo-ny ilkinji gezek işe girizdi, bortda internet hyzmaty hem ýola goýuldy. Ähli gatnawlar dünýäniň öňdebaryjy öndürijileriniň uçarlarynda amala aşyrylýar: Airbus (11 laýner), Boeing (16 laýner). Biziň parkymyzda jemi 27 howa gämisi bar. 2021-nji ýylda awiakompaniýa täze Amadeus Altea PSS-platformasyna migrasiýany üstünlikli amala aşyrdy” – diýip, Niftaliýew aýtdy.