Dalaşgär Perhat Begenjow lebaply saýlawçylar bilen duşuşdy

Dalaşgär Perhat Begenjow lebaply saýlawçylar bilen duşuşdy

28-nji fewralda welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda ýurdumyzyň bu sebitinden raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenen Lebap welaýatynyň maliýe-ykdysady orta hünär mekdebiniň direktory Perhat Begenjow bilen saýlawçylaryň duşuşygy boldy.

Dalaşgäriň ynanylan wekili — Türkmenabat şäherindäki 28-nji orta mekdebiň direktory Ý.Ýagmyrow ýygnananlary iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, ony mugallymçylyk işinde baý tejribesi hem-de guramaçylyk ukyplary bolan, başlangyçlar bilen çykyş edýän giň gözýetimli ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra P.Begenjow çykyş edip, saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi hem-de Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, milli bähbitlere esaslanýan, ählumumy abadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän döredijilikli içeri we daşary syýasaty yzygiderli durmuşa geçirýändigini nygtady.