Tesla hytaýlylar üçin ýörite awtomobil döretmek kararyna geldi

Tesla hytaýlylar üçin ýörite awtomobil döretmek kararyna geldi

Tesla kompaniýasy ýörite hytaý bazary üçin awtomobil öndürer ýaly Pekinde dizaýn merkezini açmak kararyna geldi. Şeýlelik bilen, bu kompaniýa dünýäniň iň uly awtomobil bazarynda ornuny berkitmek boýunça meýilnamalaryny giňeltmegi dowam etdirýär. Bu barada South China Morning Pos (SCMP) neşiri habar berýär diýip, Lenta.ru salgylanyp, Day.Az ýetirýär.  

Pekin häkimiýetleriniň hasabatyna görä, Tesla-nyň dizaýn we proýektirleme merkezi 2022-nji ýylda Hytaýyň paýtagtynda esasy taslamalaryň biri bolar. Onuň gurluşygy şu ýyl başlar, ýöne taslama üçin maýa goýumyň möçberi ýa-da merkeziň açyljak senesi habar berilmedi.

2009-njy ýylda Hytaý ABŞ-dan öňe geçip, dünýäde iň uly awtomobil bazary boldy we şondan bäri bu ady saklaýar. 2021-nji ýylda Tesla Hytaýda 321 müň awtomobil satdy, bu 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 117 göterim köpdür. “Hytaýlylar üçin hytaý stilinde awtomobil döretmek – gowy pikir” – diýip, awtomobil senagaty boýunça hünärmen Dewid Çžan belleýär.

Tesla Hytaýda dizaýn merkezini açan ilkinji daşary ýurt awtoulag öndürijisi däl. Mysal üçin, 1997-nji ýylda General Motors (GM) awtokorporasiýasy ýörite hytaý bazary üçin awtomobilleri taslamak we döretmek üçin Şanhaýda Panaziat tehniki awtomobil merkezini işe girizdi. General Motors Tesla-nyň gönüden-göni bäsdeşidir, ýakynda kompaniýa elektrokarlaryň önümçiligini artdyrmak üçin, takmynan, 6,6 mlrd dollar maýa goýmagy meýilleşdirýändigini habar berdi.