«Baýeriň» baş tälimçisi: «Azmun 3-4 hepdeden doly taýýarlykly bolar»

«Baýeriň» baş tälimçisi: «Azmun 3-4 hepdeden doly taýýarlykly bolar»

“Baýeriň” baş tälimçisi Herardo Seoane hüjümçi Serdar Azmunyň ýagdaýyna baha berdi. 

“Siňir damarlarynyň şikesi ony henizem alada goýýar, ol bejergi talap edýär. Men onuň oýnamaga haçan taýýar boljakdygyny anyk aýdyp biljek däl.

Azmun doly taýýar bolýança, ýene üç-dört hepde gerek bolar. Bu onuň şol wagta çenli elýeterli bolmajakdygyny aňlatmaýar, ol goşmaça işleýär” – diýip, “Bild” tälimçiniň sözlerini getirýär. 
Azmun ýanwar aýynyň ahyrynda “Zenitden” “Baýere” geçdi. Ilkibaşda 27 ýaşly eýranly nemes kluby bilen 2022/2023-möwsüminden güýje girmeli deslapky şertnamany baglaşdy, ýöne soňrak taraplar şertnamany gyşky transfer penjiresinde resmileşdirmek barada ylalaşdylar.