Italiýada köçede örtük dakynmak düzgüni ýatyrylýar

Italiýada köçede örtük dakynmak düzgüni ýatyrylýar

Italiýanyň ähli ýerinde açyk howada adamlaryň üýşýän ýagdaýlaryndan daşary hökmany örtük dakynmak düzgüni ýatyrylýar. Respublikanyň Saglygy goraýyş ministri Roberto Speransanyň degişli karary 11-nji fewralda güýje girer diýip, “Corriere della Sera” gazeti habar berýär.

“Açyk howada örtük dakynmak hökmany däl, şol bir wagtyň özünde 31-nji marta çenli ýapyk binalarda şahsy gorag serişdelerini (örtük) dakynmalydyr” – diýlip, kararda aýdylýar. Ýapyk ýerlerde örtük dakynmak düzgüni alty ýaşdan kiçi çagalara, örtük ulanmaga rugsat bermeýän keselleri bolan adamlara, şeýle-de sport bilen meşgullanýanlara degişli däldir.

31-nji martda pandemiýa bilen baglanyşykly hereket edýän adatdan daşary ýagdaý düzgüniniň möhleti tamamlanýar. “la Repubblica” gazetiniň habar berşi ýaly, mart aýyndan başlap stadionlar 100% doldurylyp bilner.
Ýurduň häkimiýetleri ilat sanjymlarynyň ýokary derejede bolmagy esasynda epidemiologiýa ýagdaýynyň gowulaşýandygyny aýdýarlar. 
Ýurtda soňky bir günde täze kesel hadysalarynyň sany 100 müňden geçdi, koronawirusyň netijesinde 415 ölüm hasaba alyndy. Häzirki wagtda Italiýada 1,9 milliondan gowrak adam keselledi, ýöne hassahana ýerleşdirilýänleriň (18 müňden gowrak) we intensiw terapiýa bölümlerindäki hassalaryň sany (1,3 müň) azalýar.