Mun Çže In Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygyny gutlady

Mun Çže In Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygyny gutlady

Koreýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In türkmen Lideriniň adyna Gutlag hatyny ýollady.

"1992-nji ýylyň 7-nji fewralynda biziň ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlan pursadyndan başlap syýasat, ykdysadyýet, medeniýet ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygyň durnukly ösdürilýändigi kanagatlanma duýgusyny döredýär, 2008-nji ýyldan bäri bolsa dürli ulgamlarda özara bähbitli oňyn hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär" diýip, dostlukly ýurduň Lideri öz hatynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge, ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasynda özara düşünişmek hem-de dostluk gatnaşyklaryny ösdürmäge täze kuwwat berjekdigine umyt bildirýändigini nygtady.

Ýeri gelende bellesek, türkmen-koreý diplomatik gatnaşyklary 1992-nji ýylyň 7-nji fewralynda ýola goýuldy. 2007-nji ýylda Aşgabatda Koreýa Respublikasynyň, 2013-nji ýylda bolsa Seulda Türkmenistanyň ilçihanasy açyldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 5 — 7-nji noýabryndaky hem-de 2015-nji ýylyň 11 — 14-nji aprelindäki Koreýa Respublikasyna döwlet saparlary iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary has-da berkitdi. Şunuň bilen birlikde Koreýa Respublikasynyň Prezidentleriniň 2014-nji we 2019-njy ýyllarda biziň ýurdumyza döwlet saparlary guraldy.