«Kalaşnikow» kiçi elektromobilleri öndürmek üçin patent aldy

«Kalaşnikow» kiçi elektromobilleri öndürmek üçin patent aldy

"Kalaşnikow" konserni kiçi elektromobilleriň iki prototipi üçin patent aldy. Olaryň suratlary Russiýanyň Intellektual eýeçilik federal institutynyň maglumatlar bazasynda çap edildi. Bu barada VC.ru habar berdi.

Suratlardan görnüşine görä, elektrikli awtoulaglar üç ýa-da dört tigirli bolar. Onuň üç tigirli wersiýasy has kiçi bolup, onda gapylar göz öňünde tutulmandyr. Beýle awtoulaga diňe iki adam ýerleşip bilýär. Şeýle kiçidigine garamazdan, onuň ýük bölümi hem bar diýip, çeşme belleýär.

Žurnalistler patentlenen awtoulaglaryň "Kalaşnikowyň" ozal görkezen beýleki minikarlarynyň konsepti bilen meňzeş häsiýetlere eýe bolup biljekdigini aýdýarlar. Olaryň iň ýokary tizligi sagatda 80 kilometre, elektrik ätiýaçlygy bolsa 150 kilometre barabar bolar. Onuň köpçülikleýin önümçiliginiň haçan başlajakdygy welin entek belli däl.

Ýatlap geçsek, 2018-nji ýylda "Kalaşnikow" konserni 30 sany "IŽ Pulsar" elektrikli motosiklini we dört sany “Ovum” elektrikli ulagyny öndüripdi.