Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetmeler girizildi

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetmeler girizildi

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. TmCars.info bu Kodekse girizilen üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň käbirleri hakynda habar berýär.

«Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanuny 2021 ýylyň 22-nji noýabrynda resmi çap edildi we ol 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan herekete girýär.
Ady agzalan Kanuna laýyklykda, sekiz we şondan köp çagany dogran we olary sekiz ýaşa çenli terbiýeläp ýetişdiren, hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna gatnaşygy 10 ýyldan az bolmadyk, 52 ýaşy dolan aýal maşgalalar ýaşy boýunça pensiýa çykyp bilerler.
Şeýle hem, häzirki wagtda 230 manat 10 teňňe möçberinde tölenilýän çaga seretmek boýunça döwlet kömek puly 27 göterimden gowrak ýokarlandyrylyp, 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 292 manat 50 teňňe möçberinde töleniler.

Bulardan başga-da 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, çaga doglanda berilýän birwagtlaýyn döwlet kömek puly şu aşakdaky möçberlerde belleniler:

  • birinji we ikinji çaga doglanda –binýatlyk ululygyň 130 göterimi (507 manat);
  • üçünji çaga doglanda – binýatlyk ululygyň 250 göterimi (975 manat);
  • dördünji çaga doglanda – binýatlyk ululygyň 500 göterimi (1950 manat);
  • bäşinji çaga doglanda – binýatlyk ululygyň 600 göterimi (2340 manat);
  • altynjy çaga doglanda binýatlyk ululygyň 800 göterimi (3120 manat);
  • ýedinji çaga doglanda binýatlyk ululygyň 1000 göterimi (3900 manat);
  • sekizinji we şondan soňky çagalar doglanda binýatlyk ululygyň 1200 göterimi (4680 manat).

Binýatlyk ululyk Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 390 manat möçberde bellenilendir.