WhatsApp Windows we macOS üçin düýbünden täze programmasyny çykarar

WhatsApp Windows we macOS üçin düýbünden täze programmasyny çykarar

WhatsApp özüniň Windows we macOS üçin niýetlenen täze programmasyny döretmegiň üstünde işleýär. Bu barada GSMArena salgylanyp, ferra.ru habar berýär.

Täze programma WhatsApp-yň kompýuterde ulanylyp gelinýän, "desktop" üçin uýgunlaşdyrylan ozalky mobil programmasyndan düýpgöter tapawutly bolar. Çeşme hatda täze programmanyň nähiliräk boljakdygyny we onuň käbir esasy aýratynlyklaryny görkezýän suratlaryny-da ýerleşdirdi.

WhatsApp UWP (Universal Windows Platform) diýlip atlandyrylan täze programma Windows 11-e laýyklykda işlenip düzüler. Programma ýarym dury dizaýna eýe bolar we habarnamalar üznüksiz gelip durar ýaly, ýapylandan soň hem işläp durar. Programmany işe girizmek üçin bir sekuntdan köp wagt gerek bolmaz. Onda surat çekmek funksiýasynyň hem bolmagyna garaşylýar. Şeýle hem bu programmanyň Skype-a gaty meňzeş boljakdygy aýdylýar.