Berdimuhamedow Türkmenbaşyda gurluşygy tamamlanyp barýan köpugurly hassahana baryp gördi

Berdimuhamedow Türkmenbaşyda gurluşygy tamamlanyp barýan köpugurly hassahana baryp gördi

13-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan 400 orunlyk köpugurly hassahanada amala aşyrylýan işler bilen tanyşdy.

Bu ýerde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa hassahananyň bölümleri, onuň enjamlaşdyrylyşy we merkeziň ugurdaş desgalary barada gürrüň berýän çyzgylar, taslamalar görkezildi. Bellenilişi ýaly, Hazaryň kenarynda gurulýan köpugurly hassahana enjamlaşdyrylyşy we bölümleriň ýerleşdirilişi boýunça häzirki zamanyň ösen talaplaryna doly laýyk gelýär.

Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda ýurdumyzyň dürli künjeklerinde dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň iň kämil lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen lukmançylyk merkezleri gurlup ulanmaga berildi, ugurdaş desgalaryň gurluşygy dowam edýär. 

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, golaýda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Balkan welaýatynda döwrebap lukmançylyk merkezleriniň ikisi açylyp ulanylmaga berildi.