Messi «Barselonanyň» ýolbaşçylygyna goşulmagy göz öňünde tutýar

Messi «Barselonanyň» ýolbaşçylygyna goşulmagy göz öňünde tutýar

«PSŽ-niň» hüjümçisi Lionel Messi «Barselona» dolanmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Bu barada matchtv.ru belleýär.

– Men hemişe kluba mümkin boldugyndan kömek edip bilsem, özümi örän bagtly saýjakdygymy aýdardym. Men sport müdiri bolmak isleýärin. Bu “Barselonada” mümkin bolarmy ýa-da ýok, ony bilemok. Ýöne eger şeýle mümkinçilik bar bolsa, men kömek etmek üçin dolanmak isleýärin, sebäbi bu meniň gowy görýän klubum, şonuň üçin eger-de klub gowy bolmagyny dowam etdirse, men örän begenerin. “Barselona” ösmegini dowam etdirer we dünýäniň iň gowy klublarynyň biri bolmagynda galar diýip umyt edýärin – diýip, Messi aýtdy.

Ýatlap geçsek, Messi “Barselonadan” 2021-nji ýylyň iýul aýynda gitdi we “PSŽ-e” geçdi.