Apple-iň çärýek girdejisi 29% ýokarlandy

Apple-iň çärýek girdejisi 29% ýokarlandy

2021-nji ýylyň geçen çärýeginiň jemi boýunça Apple amerikan kompaniýasynyň girdejisi geçen ýylky görkezijiler bilen deňeşdirilende, 29% ýokarlandy. Muny kompaniýanyň saýtynda ýerleşdirilen hasabaty delillendirýär. Bu barada TASS-a salgylanyp, Trend habar berýär.

25-nji sentýabrda tamamlanan üç aýlyk hasabat döwrüniň dowamynda Apple-iň girdejisi 83,4 mlrd dollar boldy. 2020-nji ýylyň degişli döwründe bu görkeziji 64,7 mlrd dollara golaýlapdy. Geçen çärýegiň jemi boýunça kompaniýanyň arassa girdejisi geçen ýylyň degişli döwründäki 12,6 mlrd dollar bilen deňeşdirilende, 20,5 mlrd dollar boldy.

25-nji sentýabrda kompaniýada tamamlanan maliýe ýylynyň jemi boýunça Apple-iň girdejisi geçen ýyldaky 274,5 mlrd dollar bilen deňeşdirilende, 365,8 mlrd dollar boldy. Maliýe ýylynyň jemi boýunça arassa girdeji 94,6 mlrd dollar boldy, bir ýyl ozal bu görkeziji boýunça maglumatlar 57,4 mlrd dollara deň bolupdy.

Kompaniýanyň esasy önümi iPhone bolmagynda galýar, dünýäde bu smartfonlaryň satuwyndan alnan girdeji çärýekde 38,8 mlrd dollar, maliýe ýylynda 191,9 mlrd dollar boldy.