Klublaýyn dünýä çempionaty 2022-nji ýylyň başynda BAE-de geçiriler

Klublaýyn dünýä çempionaty 2022-nji ýylyň başynda BAE-de geçiriler

Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti Janni Infantino nobatdaky Klublaýyn dünýä çempionatynyň 2022-nji ýylyň başynda BAE-de geçiriljekdigini mälim etdi. Bu barada rsport.ria.ru habar berdi.

Ozal Klublaýyn dünýä çempionatyny Ýaponiýada geçirmek meýilleşdirilipdi. Sentýabr aýynda Ýaponiýa koronawirusyň ýaýramagy sebäpli 9-19-njy dekabr aralygynda geçiriljek Klublaýyn dünýä çempionatyndan ýüz öwürdi. Soňra ýurduň ilatyna sanjym etmegiň zerurlygy sebäpli Günorta Afrika hem ondan boýun gaçyrdy.

"Klublaýyn dünýä çempionatyny Ýaponiýadan Birleşen Arap Emirliklerine, 2022-nji ýylyň başyna geçirmeli diýlip karara gelindi" diýip, Infantino FIFA-nyň geňeşinden soň geçirilen metbugat ýygnagynda aýtdy.

"Afrika barada aýdanymyzda, ol ýerde oýna uly höwes we ajaýyp zehinler bar. Zerur infrastrukturanyň ýola goýulmagy bilen, Afrikada futbolyň ösjekdigine ynanýaryn" diýip, Infantino žurnalistlere gürrüň berdi.