Ýakyn günlerde Türkmenistanyň geljek ýyl üçin býujeti tassyklanar

Ýakyn günlerde Türkmenistanyň geljek ýyl üçin býujeti tassyklanar

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip, Türkmenistanyň Prezidenti, ilkinji nobatda, geljek ýylyň Döwlet býujeti boýunça ýene-de maslahat geçirmegi we onuň ähli maddalaryna seretmegi tabşyrdy.

2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň Ministrler Kabinetiniň ýakyn wagtda geçjek mejlisinde tassyklanyljakdygyny aýdyp, türkmen Lideri soňra onuň Milli Geňeşiň Mejlisiniň garamagyna beriljekdigini nygtady. Şeýle-de 2022-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasyny taýýarlamaga we tassyklamaga hem aýratyn üns bermeli.