Özbek neşirleri: Türkmenistanda awtoulag serişdeleriniň önümçiligi ýola goýlar

Özbek neşirleri: Türkmenistanda awtoulag serişdeleriniň önümçiligi ýola goýlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Daşkende nobatdaky resmi saparynyň çäklerinde 4-nji oktýabrda geçirilen Türkmen-özbek ykdysady forumynda Türkmenistanda awtoulaglaryň, oba hojalyk we tirkeg tehnikalarynyň önümçiligini ýola goýmak maksady bilen, «Turkmenistan-Motors» we «Uzawtosanoat» kompaniýalarynyň arasynda degişli Ähtnama gol çekildi. BU barada Özbegistanyň iri habar beriş serişdeleri maglumat berýärler.

UzDaily neşiriniň habar berşi ýaly, degişli Ähtnama gol çekmek dabarasyna «Turkmenistan-Motors» kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Furkat Aýdaşew hem-de «Uzawtosanoat» kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Şawkat Umurzakow gatnaşdy. Bu Ähtnamanyň çäklerinde geljekde «Turkmenistan-Motors» kompaniýasynyň önümçilik kuwwatlygynda «UzAuto Motors» kompaniýasynyň awtoulag boýunça önümçiligini ýola goýmak babatda Ylalaşyk baglaşmak meýilleşdirilýär.

Özbegistanyň kursiv.uz saýty «Turkmenistan-Motors» kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Furkad Aýdaşewiň sözlerine salgylanyp, kompaniýa ilkinji ýylda 10 müň sany oba hojalyk tehnikasyny we tirkeg öndürmegi meýilleşdirýär, 4-5 ýylyň dowamynda bolsa önümçiligini ýylda 50 müňe çenli artdyrmagy göz öňünde tutýar diýip habar berýär.

Awtoulag önümçiligi boýunça hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy Türkmenistanda täze iş orunlaryny döretmäge, jemi içerki önümde senagatyň paýyny ýokarlandyrmaga hem-de bu ugurda dünýä bazarlaryna çykyp, eksport amallaryny amala aşyrmaga täze mümkinçilikleri açar.